• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Actievoorwaarden

REGLEMENT JEWELS BY MARTHJE FOTOWEDSTRIJD 

APRIL/MEI 2019 VIA INSTAGRAM

 

Artikel 1: Organisatie

JewelsbyMarthje, gevestigd te Oegstgeest, organiseert een fotowedstrijd en Instagram-pagina (https://www.instagram.com/jewelsbymarthje/) met als thema “Oorbellen voor moederdag”. 

Deze wedstrijd begint op 8 april 2019 en eindigt op 5 mei 2019 om 23u59. De winnaars zijn diegenen die de meeste likes hebben behaald. Deze wedstrijd wordt niet gesponsord, onderschreven of georganiseerd door Instagram.

 

Artikel 2: Algemeen

De fotowedstrijd wordt uitsluitend beheerst door dit wedstrijdreglement. Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer dit reglement, alsook alle wedstrijdbeslissingen die door Jewels by Marthje worden genomen. Onderhavig wedstrijdreglement is voor de deelnemers beschikbaar op de website: https://www.jewelsbymarthje.com/nl/wedstijdregelement. Jewels by Marthje kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan dit reglement door melding op haar Instagram-pagina. Elk geschil dat niet door dit wedstrijdreglement geregeld wordt, zal door Jewels by Marthje behandeld en beslecht worden en kan in geen geval door de deelnemers betwist worden. Er zal geen briefwisseling of andere communicatie gevoerd worden over de wedstrijd of dit reglement.

 

Artikel 3: Deelname

Alle natuurlijke personen, met een minimum leeftijd van 13 jaar, die beschikken over een publieke instagram account, mogen deelnemen aan deze fotowedstrijd. Indien zij beschikken over een privé account, dienen zijn het account van Jewels by Marthje te volgen en het volgverzoek van Jewels by Marthje te accepteren. Deelnemers mogen foto’s plaatsen van minderjarigen, indien er toestemming is van een ouder of voogd. De personeelsleden van Jewels by Marthje, kunnen niet deelnemen aan deze fotowedstrijd. De wedstrijd vindt uitsluitend plaats op de Instagram-pagina van Jewels by Marthje, alle andere vormen van deelname zijn uitgesloten. De deelnemer dient zijn/haar deelnemende foto met als thema “Oorbellen voor moederdag” te uploaden op Instagram voorzien van de tags @jewelsbymarthje  #artyourself #mama en likes verzamelen, en dit tussen 8 april 2017 en 5 mei 2019 om 23u59. Deelname aan de wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting. Elke deelnemer mag slechts één maal deelnemen aan de wedstrijd. Meervoudige deelname van eenzelfde speler door middel van verschillende instagramaccounts, door verschillende identiteiten of op welke manier ook, heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd tot gevolg. Deelname aan de wedstrijd kan op elk moment geweigerd worden door de organisator, zonder daarvoor enige verklaring of reden op te geven.

 

Artikel 4: De foto’s

Elke deelnemer verzekert, op straffe van uitsluiting, de oorspronkelijke auteur te zijn van de foto en dat hij beschikt over alle rechten. Elke deelnemer respecteert de wetgeving op de auteursrechten, portretrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Deelnemers behouden hun auteursrecht op de gecommuniceerde foto's, behoudens andere bepalingen bedongen in de gebruiksvoorwaarden van Instagram, maar verleent Jewels by Marthje het recht om zonder enige vergoeding de wedstrijdfoto's te mogen gebruiken voor publicatie en promotie in het kader van de fotowedstrijd, of in het tijdschrift of op de website Jewels by Marthje of als referentie. Jewels by Marthje behoudt zich het recht voor om foto’s van seksuele, pornografische of discriminerende aard te verwijderen zonder enige kennisgeving noch verklaring. Evenzeer voor foto’s die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, of foto’s die in strijd zijn met de wet of de rechten van derden, evenals foto's van concurrerende merken.  

 

Artikel 5: Uitsluiting

Deelnemers die het wedstrijdreglement niet respecteren, kunnen zonder verwittiging of verklaring uitgesloten worden. Elke poging tot fraude wordt bestraft met de onmiddellijke uitsluiting. Uitgesloten deelnemers komen niet in aanmerking voor een prijs.

 

Artikel 6: Bepaling van de winnaars

De winnaars worden bepaald op basis van het grootste aantal behaalde likes  dit op datum van 5 mei 2019 23u59. De winnaars zijn de eigenaars van de foto‘s die het meest aantal stemmen kregen. Jewels by Marthje  houdt zich het recht voor om de prijzen die werden bekomen d.m.v. bedrog of fraude in te houden. Bij een ex aequo telt het tijdstip van deelname aan de wedstrijd: de deelnemer die eerst deelnam geldt als winnaar. Het logboek van de wedstrijdapp geldt daarbij als bewijs.

 

Artikel 7: Prijs en bekendmaking

Hoofdprijs voor deelnemers 2 paar oorbellen met een maximumwaarde totaal waarde van €350,-

Prijzen zijn niet inwisselbaar.

 

De naam van de winnaar(s) wordt bekendgemaakt op de Instagram-pagina van Jewels by Marthje. De winnaar wordt uitsluitend gecontacteerd via e-mail en heeft 7 dagen de tijd om de prijs te aanvaarden of te weigeren. Indien de speler niet geantwoord heeft na 7 dagen, gaat de organiserende firma ervan uit dat de speler de prijs weigert. In dit geval wordt een nieuwe winnaar aangeduid conform de criteria vermeld in artikel 6.  De verliezers ontvangen geen enkel bericht. De aangeboden en voorgestelde prijs wordt aanvaard zoals aangekondigd en kan niet betwist worden. Deze is niet inruilbaar tegen contanten of andere voordelen in natura, noch overdraagbaar aan derden.

 

Artikel 8: Vrijwaring

Elke deelnemer is verantwoordelijk voor de foto’s die hij publiceert. Elke deelnemer verleent volledige kwijting aan Jewels by Marthje van elke schadevergoeding waartoe Jewels by Marthje kan worden veroordeeld wegens schending van de wetgeving die van kracht is, zoals bijvoorbeeld, doch geenszins limitatief, de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, auteursrechten, rechten van portretten en andere intellectuele rechten op de gepubliceerde foto's door de deelnemer. Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat technische presentaties betreft, het risico op onderbrekingen en de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op hacking en besmetting door eventuele virussen op het netwerk. Jewels by Marthje kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer, doch geenszins limitatief, transmissies via het internet, slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software, de gevolgen van misdrijven, virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken, of om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard dan ook. Jewels by Marthje kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden dan ook. De verbinding met Instagram van Jewels by Marthje en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers. Jewels by Marthje is niet aansprakelijk als onderhavige wedstrijd zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. Jewels by Marthje behoudt zich in elk geval het recht voor de wedstrijdperiode te verkorten of te verlengen en elke aangekondigde datum uit te stellen. Druk-, spel-, en zetfouten of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege Jewels by Marthje. Jewels by Marthje is niet verantwoordelijk voor eventuele schade - die het gevolg is van deelname aan de wedstrijd of toekenning van de prijs of die het gevolg is van het aanvaarden van de prijs. Bij onregelmatigheden, zoals bijvoorbeeld, doch geenszins limitatief, fouten die zich voordoen bij de app-bouwer, Instagrampagina van Jewels by Marthje zelf, beslist Jewels by Marthje autonoom over de manier waarop het probleem wordt gecorrigeerd en afgehandeld. De beslissing van Jewels by Marthje kan niet worden aangevochten.

 

Artikel 9: Privacy

De informatie en personengegevens die bij de wedstrijd verzameld worden, zullen uitsluitend gebruikt worden voor intern gebruik in het kader van de wedstrijd. De door Jewels by Marthje verkregen gegevens zullen niet aan derden worden overgemaakt. Verder worden de gegevens behandeld zoals voorgeschreven ons privacy reglement hier: https://www.jewelsbymarthje.com/nl/service/privacy-policy/  

 

Artikel 10: Recht en bevoegde rechtbank

De verhouding tussen Jewels by Marthje en de deelnemers wordt beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen tussen Jewels by Marthje en een deelnemer over het bestaan, de interpretatie, de uitvoering en de gevolgen van de wedstrijd en dit wedstrijdreglement vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Den Haag.